Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2018

30.9.2019 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejňuje na webových stránkách IRZ aktuální sadu dat – tentokrát i s údaji ohlášenými do IRZ za ohlašovací rok 2018.

Údaje ohlášené do IRZ jsou k dispozici tradičně na webových stránkách registru zde.

Upozornění pro ohlašovatele do E-PRTR

6.3.2019 (Ministerstvo životního prostředí)

Vzhledem ke změně v reportingu na evropské úrovni (tj. do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek – E-PRTR dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, který zajišťuje MŽP ve spolupráci s CENIA), doporučujeme dotčeným ohlašovatelům zkontrolovat si ohlášené údaje za předchozí roky a v případě nalezení jakýchkoliv nedostatků v těchto hlášeních, aby zaslali příslušné opravné/doplněné hlášení. S velkou pravděpodobností bude možné údaje za předchozí ohlašovací roky do E-PRTR opravit pouze do poloviny roku 2019, což jak bylo uvedeno výše, zajišťuje MŽP ve spolupráci s CENIA.

Upozornění na blížící se termín pro ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2018

5.3.2019 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si upozornit všechny ohlašovatele, kterým vyplývá ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinnost ohlašovat do IRZ, že pro řádné ohlášení zbývá necelý měsíc.

Aktualizace informací o látkách v IRZ

2.11.2018 (CENIA, Ministerstvo životního prostředí)

V sekci Látky v IRZ byly aktualizovány informace o jednotlivých látkách, za které se ohlašuje do IRZ. V současné době se ohlašovací povinností týká 93 látek v únicích do ovzduší, vody a půdy a v přenosech v odpadních vodách a odpadech.

Upřesnění k zobrazování látky Oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy

2.11.2018 (CENIA, Ministerstvo životního prostředí)

Do vyhledávače je od zveřejnění údajů ohlášených za rok 2017 nově začleněna rovněž položka oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy. Oproti ostatním položkám ohlašovaným do IRZ se jedná o velmi specifickou informaci. Aby bylo možné ji lépe odlišit od standardně ohlašovaných položek, je zvýrazněna v seznamu s vyhledanými údaji kurzívou.