Zveřejnění prováděcího rozhodnutí Komise v Úředním věstníku EU

22.10.2019 (Ministerstvo životního prostředí)

Dne 21. října 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie L 267 (ročník 62) zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Toto prováděcí rozhodnutí Komise bude mít zásadní vliv na plnění ohlašovací povinnosti vůči E-PRTR (resp. IRZ), a to již za ohlašovací rok 2019. Prakticky nahrazuje dosavadní přílohu III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, která specifikovala výčet požadavků na údaje reportované do E-PRTR. Znění tohoto předpisu je k dispozici zde.